KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

Klauzula Informacyjna W związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Wspólnota Mieszkaniowa. Kontakt do Administratora może być realizowany za pośrednictwem zarządcy nieruchomości wspólnej MANAGE OBSŁUGA NIEZRUCHOMOŚCI Czesław Łaski - Zacisze 16A/209, 65-001 Zielona Góra lub poprzez e-mail : adm@manage-zg.pl
2. Monitoringiem wizyjnym na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej objęto:

  • a) wejście główne,
  • b) wejścia boczne,
  • c) hol oraz korytarze w budynku
  • d) klatki schodowe,
  • e) teren bezpośrednio przylegający do budynku.

3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.
4. Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na uzasadniony cel administratora - art. 6 ust.1 lit. f) RODO w związku z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej.
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
7. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmiot zarządzający systemem monitoringu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

  • a) prawo dostępu do treści danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
  • b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
    9. W związku z treścią art. 14 ust. 5 lit. b) RODO Administrator informuje, że może odstąpić od realizacji niektórych praw podmiotu w zakresie obowiązku informacyjnego, wówczas, gdy udzielenie takich informacji okazałoby się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.
Powrót